Människor av god vilja


Vad är kyrkan för någonting och varför är det bra att höra till den? Den frågan ställer sig många i våra dagar. Här kommer en ansats till svar:

Den evangelisk-lutherska kyrkan är ett kristet TROSsamfund, som vuxit fram i tiderna ur en skara åsyna vittnens övertygelse om att Jesus uppstått från de döda och att han lever, att han har makt att uppväcka oss alla från de döda. Kyrkan bär på ett mänskligt sett ofattbart men likväl välgrundat hopp. Genom sitt liv och sin verksamhet har kyrkan som mål att ge människorna livsglädje, trygghet och framtidstro. Detta växer fram ur vissheten om att vårt liv ligger i en nåderik Guds hand, som ser meningen och framtiden där vi inte alltid ser den. När Gud genom tron är närvarande i livet har vardagen en Mening och ett Mål - och då kan vi en gång lämna jordelivet bakom oss och se fram emot något nytt, utan att behöva gå över den gränsen med en svordom över våra läppar. Att höra till församlingen är ett sätt att tro - och tvivla med, för den delen.

Den evangelisk-lutherska kyrkan är ett kristet trosSAMFUND, en gemenskap, som föddes den första pingstdagen, med Andens kärlek som sammanfogande och drivande kraft. I församlingen ser vi varandra och hjälper varandra. Det här upplevs mycket konkret i diakoniverksamheten, där människor (såväl i Korpo som annanstans) faller igenom kommunens sociala nätverk och i församlingen erfar, att det finns välvilja och människor som bär, helt konkret, när allting annat ser ut att skita sig, för att säga det på ren svenska. Utan församlingen, som består av människor som på olika sätt bryr sig, skulle många människor aldrig ha fått chansen  att ta sig ur de svåra ekonomiska, mentala och existentiella kriser som livet på olika sätt för med sig. Att höra till församlingen är ett sätt att bry sig - om människor som annars skulle vara helt ensamma, hjälplösa och bortglömda.

Till sist förvaltar kyrkan ett kulturarv. Kultur är inte bara tavlor, konst och arkitektur, utan levnadskonst, ett sätt att vara. Vi har inte skapat våra liv själva, utan tagit över det mesta av gångna generationer, med deras sätt att tänka, tycka och tro. Kyrkobyggnaderna, kyrkogårdarna och de olika heliga föremålen knyter oss samman med de gångna generationerna. Församlingen med dess platser och liv är ett sätt att hålla kontakten med våra rötter - bara så motarbetar vi den djupa känsla av rotlöshet, som hotar vårt samhälle och vår förmåga att leva tillsammans på ett konstruktivt sätt.

Också nu behöver vi bli delaktiga av god vilja - Guds goda vilja med oss och vårt liv. Och vi behöver vara människor av god vilja för dem som finns i vår närmiljö. Lokalförsamlingen är ett bra sätt att ingå i en god gemenskap.

Tillsammans kan vi!

Till startsidan